Vil ha medvirkning i nye utviklingsområder

Oslo kommune vurderer mulige nye utviklingsområder på Karihaugen, Ulsrud, Røa og Vækerø og ønsker tidlig medvirkning fra beboere og lokale aktører.

Oslo kommune vurderer mulige nye utviklingsområder på Karihaugen, Ulsrud, Røa og Vækerø og ønsker tidlig medvirkning fra beboere og lokale aktører.

Overiktsbilde over forstedsnabolag

Ulsrud i bydel Østensjø i Oslo er et av kommunens nye utviklingsområder. Grunneiere, næringsdrivende og naboer er invitert til egne tidlige medvirkningsmøter.

Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Commons
>

– Vi ønsker å vurdere hva områdene kan brukes til på lang sikt og hvilke lokale kvaliteter det er viktig å videreføre. Derfor er det viktig med tidlig medvirkning fra beboere og lokale aktører som kjenner områdene best, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

I tråd med bystyrets vedtak i kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vurdere nye mulige utviklingsområder på Karihaugen, Ulsrud, Røa og Vækerø.

Grønne ønsker

Byrådet ønsker seg en grønn by med grønne og varierte boligområder, et dynamisk næringsliv og minimale klimagassutslipp, og mener utviklingsområdene kan egne seg til fortetting med nye bygg, endret bruk av eksisterende bygg eller en større endring av området. I tillegg bør utviklingsområdene må ha god kollektivdekning og tilgang til gode nærmiljøkvaliteter og grøntområder.

Grunneiere, næringsdrivende, naboer og andre berørte i de foreslåtte områdene er invitert til egne tidlige medvirkningsmøter med Plan- og bygningsetaten (PBE). Kommunen vil i tillegg gjerne høre fra flere som ønsker å bidra med lokalkunnskap og si sin mening om de nye utviklingsområdene. Hvem som helst kan komme med innspill i en tidlig fase til og med 31. mai 2022.

>
Portrett

– Det er viktig med tidlig medvirkning fra beboere og lokale aktører som kjenner områdene best, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

Foto: Sturlason / Oslo kommune

Råd for byarkitektur: – Gap mellom bydel og kommuneplan

Oslo kommunes Råd for byarkitektur er også opptatt av kommunens medvirkningsprosesser. I forrige møte i rådet ble det stilt spørsmål til PBE om hvordan kommunen gjennomfører medvirkningsarbeid.

«Ofte opplever folk og fagmiljøet at det er et gap mellom bydel og kommuneplan. Mye av det folkelige engasjementet skjer i bydelen, men det er en svak kobling oppover. Hvordan vil en systematisk involvering av bydelene utover Bydelsforum skje?» spurte rådet, ifølge referat fra møtet 15. februar.

Svaret fra PBE er at de inviterer en utvalgt krets i berørte lokalmiljø, ungdomsrådet og vurderer egen dialog mot andre råd i bydelen. «Kommuneplanen er et vanskelig nivå å ha medvirkning på, for den er overordnet, og utvikling ligger ofte langt frem i tid», svarer etaten.

«PBE lager stedsanalyser som vil være underlag for møter med bydelene, og som sammen med medvirkningsinnspill vil ligge til grunn for planforslaget. Bred medvirkning med alle som er interessert vil komme i den offentlige høringen neste år, der alle som blir berørt kan uttale seg», svarer PBE.

>
>
>