Vil tilgjengeliggjøre Trondheimsfjorden

Gjennom prekvalifisering og en begrenset konkurranse håper selskapet Nyhavna utvikling å kunne transformere og åpne havna for Trondheims innbyggere.

Gjennom prekvalifisering og en begrenset konkurranse håper selskapet Nyhavna utvikling å kunne transformere og åpne havna for Trondheims innbyggere.

Området Nyhavna skal transformeres, fra industri til en levende bydel med boliger og kontorer. Nå lyses det ut prekvalifisering. Foto: Nyhavna utvikling AS

>

Nå skal Trondheim få sitt eget «Fjordbyen». Selskapet Nyhavna utvikling lyser nå ut en åpen prekvalifisering for oppdraget om å utvikle de første delområdene av Nyhavna i Trondheim.

– Det spesielle med det feltet som nå skal utvikles er den unike kontakten med Nidelva. Nesten hele området ligger vestvendt mot elven. Området vil kobles mot Solsiden og Midtbyen, og dermed blir Nyhavna en utvidelse av dagens Trondheim sentrum, sier daglig leder i Nyhavna utvikling, Vegard Nymo Tyldum.

Begrenset konkurranse

Gjennom en begrenset konkurranse vil selskapet finne det beste utgangspunktet for å starte et detaljreguleringsplanarbeid.

Nyhavna ligger øst for Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden, like ved Midtbyen. Området er avgrenset av jernbanen i sør, Svartlamon og Reina i vest og Ladehammeren i nord.

I området som nå skal reguleres ser Nyhavna utvikling for seg at industriarealene konverteres til boliger og kontorer. Ifølge kommuneplanen skal Nyhavna romme rundt 2500 boliger og 10 000 arbeidsplasser. De aktuelle områdene som nå skal utvikles er to av totalt 10 delområder som utgjør hele Nyhavna-området. Totalt areal for konkurranseområdet er på i overkant av 76 000 kvadratmeter.

>

– Vi har et sterkt fokus på alle dimensjonen i bærekraftbegrepet, og det å skape en levende bydel hvor det er godt å bo, arbeide og oppholde seg, sier daglig leder i Nyhavna utvikling, Vegard Nymo Tyldum. Foto: Fredensborg bolig

Binde sammen byen

Selskapet Nyhavna utvikling ble opprettet i 2021 med det formål å utvikle tidligere havneeiendommer i Trondheim kommune, tilsvarende Hav Eiendom i Oslo. Selskapet er eid av Trondheim kommune med 67 prosent og Trondheim Havn med 33 prosent.

– Med utviklingen av Nyhavna håper vi også å kunne binde Trondheim sentrum bedre sammen med Ladehalvøya, som har vært preget av mye boligutvikling de senere årene, forteller Tyldum.

Konkurransen deles inn i to faser, der første fase er en åpen prekvalifisering der alle godkjente arkitektkontorer med aktuelle samarbeidsparter kan delta. Til fase to velges det ut inntil fire arkitektkontorer eller -team som får delta i konkurransen. Hvert team som velges ut og deltar i fase to honoreres med 500 000 kroner.

Bildet viser delområdet som skal utvikles i første omgang. Foto: Nyhavna utvikling

Synliggjøre teknologien

Tyldum er opptatt av å tilgjengeliggjøre utløpet av Nidelva for byens befolkning.

– Vi har et sterkt fokus på alle dimensjonen i bærekraftbegrepet, og det å skape en levende bydel hvor det er godt å bo, arbeide og oppholde seg. Dette har vært et lukket industriområde som nå blir åpent for alle. Her vil vi få en flott havnepromenade med et offentlig friområde helt ytterst ved utløpet.

Det er også et ønske om å ivareta de maritime teknologivirksomhetene som holder til i området i dag, forteller Tyldum.

– Vi vil tilrettelegge for at disse virksomhetene kan utvikle seg, og fortsette å synliggjøre Trondheim som en teknologihovedstad, sier Tyldum, som også tror kunst- og kulturaktører vil kunne finne sin plass i Nyhavna.

Målet er å finne fram til et prosjekt som på en overbevisende måte viser en framtidsrettet, bærekraftig utbygging med høye kvaliteter for nærings- og boligbebyggelse, samt tilhørende byrom, og som dermed kan danne grunnlag for et eller flere reguleringsplanarbeid, heter det i konkurranseprogrammet.

Vil ha de flinkeste og mest motiverte

Prosjektets kompleksitet krever arkitekter med betydelig erfaring innen flere fagområder, og det må kunne vises til dokumentert erfaring og kompetanse for planlegging og gjennomføring av tilsvarende prosjekter.

– Hva er dere ute etter hos arkitektene?

– Vi vil ha de flinkeste og mest motiverte arkitektene, som evner å se helheten i prosjektet. Både å se hele Nyhavna som helhet, men også i sammenheng med resten av byen, sier Tyldum.

Hvert kontor som søker forventes å sette sammen et team bestående av minimum fagområdene arkitektur/urbanisme, landskapsarkitektur, miljø/bærekraft/energirådgivning og trafikkfaglig kompetanse.

– Med utviklingen av Nyhavna håper vi også å kunne binde Trondheim sentrum bedre sammen med Ladehalvøya, som har vært preget av mye boligutvikling de senere årene, forteller Vegard Nymo Tyldum i Nyhavna utvikling. Foto: Nyhavna utvikling

Åpen for gjenbruk

Det skal legges til rette for en god utnyttelse, funksjonsblanding, attraktive byrom, gjennomgående grønnstruktur og god tilgjengelighet for myke trafikanter, heter det i programmet.

Den eksisterende bebyggelse i området består for det meste av enkle stålhaller. Tyldum ser for seg at mye nytt vil måtte bygges, men er også åpen for å ta i bruk noen av de eksisterende industrilokalene.

– Litt av den historiske identiteten til Nyhavna må jo vises når bydelen er ferdig konvertert. Men dette er en vurdering som må gjøres underveis i utviklingen, avslutter han.

Fristen for å søke i den begrensede arkitektkonkurransen er torsdag 16. juni 2022.

>
>
>