Inviterer til åpen konkurranse for Astruptunet

Tilpasning til landskap og kulturlandskap er viktig når arkitekter nå skal få tegne forslag til nytt bygg ved Astruptunet, i en åpen konkurranse i to trinn.

Astruptunet ved Jølstravatnet i Jølster er Nikolai Astrups kunstnerhjem. Her bodde Astrup i perioden 1914-1928. Det nye visningssenteret skal ligge noen hundre meter vest for selve tunet.

Foto: Wolfmann / Wikimedia Commons
>

Sunnfjord kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse i to trinn om nytt visningssenter ved Astruptunet i Jølster.

– Dette er et unikt sted, og et av Norges best bevarte kunstnerhjem. Astrup var jo både kunstner og hagemann, og både hus, hage og tun har de siste tre årene vært gjennom et omfattende restaureringsarbeid. Med et nytt visnings- og besøkssenter håper vi på økt tilstrømming, som følge av at Astrup er blitt mer profilert internasjonalt. Forhåpentligvis vil publikum få fine opplevelser her, sier Hilde Bjørkum, rådgiver i Sunnfjord kommune og medlem av juryen for konkurransen.

>

Tidligere konkurransevinner forkastet

Det er ikke første gang man forsøker å få bygget et nytt visningssenter ved Astruptunet. I 2006 ble det arrangert en arkitektkonkurranse, vunnet av Ly arkitekter. Deres forslag ble imidlertid forkastet, grunnet inngrep både i natur- og kulturlandskapet, etter innsigelser fra Riksantikvaren. 

Denne gangen har kulturminnemyndighetene vært med i planleggingen fra start, og plasseringen av det nye besøkssenteret innebærer at det blir mindre inngrep, og også større avstand fra selve Astruptunet, forteller Bjørkum.

Besøkssenteret som skal tegnes nå blir vesentlig mindre enn det var tenkt sist gang man arrangerte arkitektkonkurranse. Tomta er bratt, noe som kan gjøre at man kanskje må tenke flere etasjer, sier Bjørkum.

– Utfordringen for arkitektene blir å lage et forslag som gjør minst mulig inngrep i terrenget, og som ikke tar luven fra selve tunet. Det tenker vi er en flott utfordring, sier Bjørkum.

Både bygninger, interiør og tunet går igjen i Astrups kunst. 

Foto: Wolfmann / Wikimedia Commons

Inntil fire går videre

Plan- og designkonkurransen er i to trinn, der første trinn er åpen for alle. En jury velger ut inntil fire forslag som går videre til andre trinn, i en avgrenset prosjektkonkurranse. Arkitektene bak de utvalgte forslagene får 400 000 kroner for et fullutviklet konkurranseprosjekt i trinn 2. 

Det er Norske arkitekters landsforbund (NAL) som utlyser konkurransen på vegne av Sunnfjord kommune.

Den viktigste oppgaven til et fremtidig visningssenter er å skåne kulturminnet Astruptunet, både bygningene og hagen, for slitasje ved økt bruk. Det nye bygget skal romme gode fasiliteter for utstillinger, kafé, sanitære forhold, samt studie- og kontorlokaler for ansatte og gjesteforskere og -kunstnere ved tunet. 

Både bygninger, interiør og hagen er gjenkjennelig fra Astrups kunstverk. Sunnfjord kommune eier tomten og byggene på tunet. Musea i Sogn og Fjordane drifter Astruptunet, regulert gjennom en avtale med kommunen.

Visningssenteret skal ha en underordnet rolle i forhold til selve Astruptunet, og forslagene skal vise respekt for og ivareta kulturmiljøet, kulturlandskapet og naturverdiene i området, som er en viktig del av arven etter Astrup, heter det i konkurranseprogrammet.

I 2006 ble det arrangert en arkitektkonkurranse om nytt bygg ved Astruptunet, som ble vunnet av Erik Langdalen og Hege Maria Erikssons Ly arkitekter. Deres forslag ble imidlertid forkastet, grunnet inngrep i både natur- og kulturlandskapet, etter innsigelser fra Riksantikvaren. 

Foto: Ly Arkitekter

Mange av Astrups malerier har motiver fra eiendommen i Jølster, som oppdragsgiveren håper kan være motiverende for arkitektene.

Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Ikke fotorealistiske renderinger

I første trinn er man ute etter gode, robuste ideer med utviklingspotensial, og innlevert materiale skal primært vise konseptuelle arkitektoniske grep for utforming av hovedrommene, bygget som helhet og forholdet mellom bygget og kulturlandskapet og situasjonen rundt. Tanker om soneinndeling og planløsning skal vises overordnet. 

Den arkitektoniske ideen skal presenteres på maksimalt tre A3-plansjer. Man skal levere situasjonsplan 1:1000, hovedplan(er) med utomhus 1:200, øvrige planer 1:400, snitt 1:200 gjennom bygg og som viser hvordan bygget er integrert i landskapet og perspektiv/illustrasjon som viser bygget i landskapet.

Fotorealistiske bilder er i utgangspunktet ikke ønsket. I tillegg skal man levere en skriftlig skildring som forklarer konseptet.

Juryen består av Jenny Følling (ordfører i Sunnfjord kommune), Hilde Bjørkum (rådgiver i Sunnfjord kommune), Tor Martin Leknes (Musea i Sogn og Fjordane), Jan Erik B. J. Rossow (arkitekt, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)), Astrid Rohde Wang (arkitekt, oppnevnt av NAL) og Ingeborg Mellgren Mathiesen (landskapsarkitekt).

Fristen for å levere forslag i første trinn er 21. mai. Se hele utlysningen på Doffin.

>
>
>