Byarkitekt i Oslo på høring

Plan- og bygningsetaten i Oslo har utredet spørsmålet om byarkitekt. Nå vil kommunen ha din mening.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har utredet spørsmålet om byarkitekt. Nå vil kommunen ha din mening.

7 etasjers firkantet bygg. Foto.

Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) som har nå utredet det mye omtalte spørsmålet om en byarkitekt i hovedstaden.

Foto: Hille Melbye Arkitekter
>

Det er Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) som har utredet det mye omtalte spørsmålet om en byarkitekt i hovedstaden. PBE har på bestilling fra byråd for byutvikling utredet om det er Rådet for byarkitekturs leder som også skal være byarkitekt, i tillegg til å være rådets leder, og enten være ansatt i Plan- og bygningsetaten eller ikke.

– Det er både fordeler og ulemper ved begge modellene, og valget mellom dem vil få betydning både for handlingsrom og gjennomslagskraft for en byarkitekt, forklarer Torge Railo, fungerende etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, i en fersk pressemelding.

Uavhengig

PBE mener fordelen med en byarkitekt som leder rådet, men ikke er ansatt i etaten vil kunne oppleve å stå friere og mer uavhengig fra kommunen, og vil kunne oppleve å ha et større handlingsrom til å være en vaktbikkje og konstruktiv kritiker av Plan- og bygningsetatens og kommunens arbeid med byutviklingen ellers. En slik plassering vil kunne gi Byarkitekten en større troverdighet hos flere grupper og aktører i Oslo, heter det i meldingen.

Samtidig peker de på at en byarkitekt som er ansatt i PBE vil kunne trekke på den omfattende kompetansen i etaten og være med på å styrke og videreutvikle den ytterligere. Rollen vil nok i større grad kunne være en medspiller i de interne prosessene i etaten, både i saksbehandlingen, men også til det øvrige arkitekturfaglige arbeidet som etaten gjør, skriver etaten, som også har sett på hvilke oppgaver en byarkitekt i Oslo kan ha.

>
Portrett av Hanna E. Marcussen. Foto.

- Spørsmålet om byarkitekt i Oslo er en naturlig del av prosessen med å rette enda mer fokus på arkitektonisk kvalitet i byutviklingen, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Foto: Sturlason / Oslo kommune

Rollefordeling

«Målet er å øke oppmerksomheten på arkitektur, design og gode omgivelser, og ivareta fagfeltet som en drivkraft i samfunnsutviklingen: Arkitektonisk kvalitet kan settes på agendaen på en ny og tydeligere måte. Kompetanseoppbygging innad i kommunen, og rådgiver- og formidlerbistand utad, som grunnlag for god dialog mellom aktører i byutviklingen, er viktig. For å løse dette gjennom opprettelse av en byarkitekt må imidlertid stillingen fylle et behov som ikke er dekket eller kan dekkes i kommunen på annen måte», står det i meldingen, som vil bli offentliggjort under saksinnsyn på kommunens nettsider onsdag 17. november.

De sju foreslåtte punktene til byarkitektens oppgaver er følgende:

* Bidra til å styrke det arkitekturfaglige arbeidet i Oslo kommune og arbeide for visjonen om at Oslos arkitektur skal være nyskapende, mangfoldig og vakker.

* Bidra til at kommunen oppnår målet om økt boligbygging.

* Formidle og motivere til oppfølging av Arkitekturpolitikk for Oslo, samt arbeide med utkast til oppdatering av denne på bestilling.

* Være en aktiv deltaker i diskusjonen om Oslos arkitektur, herunder i medier, folkemøter og i forbindelse med arkitekturkonkurranser, boligutstillinger og arrangementer som setter arkitektur på dagsorden.

* Være en uavhengig rådgiver og brobygger som øker samhandlingen mellom kommunens ulike etater og skape arenaer for dialog mellom kommunen og private aktører, enten de er arkitekter, utbyggere eller innbyggere.

* Inngå samarbeidsavtaler med høyskoler, universiteter, forskningsmiljøer og andre for å få frem ny kunnskap og nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer der arkitekturen egner seg som arena for dette.

* Lede rådet for byarkitektur og bidra til å styrke dets rolle i det offentlige ordskifte om byutvikling.

* Ivareta sekretariatsfunksjonen både for rådet for byarkitektur og for Oslo bys arkitekturpris

Vanlig praksis

I notatet vises det til at både Bergen og Trondheim har i løpet av de seneste fem årene opprettet byarkitektstillinger, og i Stavanger er det vedtatt å ansette en byarkitekt som kan rådføre og gjøre byen vakrere. Praksisen med byarkitekt er dessuten vanlig i de fleste svenske og danske byer.

- Spørsmålet om byarkitekt i Oslo er en naturlig del av prosessen med å rette enda mer fokus på arkitektonisk kvalitet i byutviklingen, sammen med det andre vi gjør, som Arkitekturpolitikken i Oslo og Fargeveilederen, som er under arbeid, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Du kan si din mening om forslaget frem til 3. januar.

>
>
>