– Kan ikke bære alle verdensproblemer på vår rygg

Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, svarer på kritikken fra arkitektbransjen rundt Senter for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) ved nye Campus NTNU, og avslører hvordan Statsbygg i fremtiden vil bruke arkitektkonkurranser.

Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, svarer på kritikken fra arkitektbransjen rundt Senter for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) ved nye Campus NTNU, og avslører hvordan Statsbygg i fremtiden vil bruke arkitektkonkurranser.

Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, inviterte Arkitektnytt til kaffe og intervju på hovedkontoret på toppen av kjøpesenteret Byporten i Oslo sentrum. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

>

– Hva mener du om debatten om arkitektkonkurranser som har vært i etterkant av KAMD-diskusjonen ved NTNU?

– Det blir litt mange diskusjoner på én gang når vi diskuterer konkurranser. Ofte blir det satt likhetstegn mellom utviklingen av god arkitektur og hvordan man anskaffer. Det er ikke alltid riktig. Veldig mye god arkitektur skapes gjennom andre anskaffelsesformer. For oss blir det litt vanskelig å navigere i, siden vi bruker arkitekter til å skape arkitektur i mange andre konkurranseformer. I debatten blir det som om det ikke teller når vi ikke har kontrahert på den «riktige» måten.

– Hva er Statsbyggs samfunnsmål som byggherre?

– Vi har en bred palett av samfunnsmål, men å tilby brukerne gode lokaler, slik at de kan nå sine mål, er kjernen i alt vi driver med. Dette skal skje til en lavest mulig pris, fordi det er fellesskapets midler. I tillegg har vi mål om bærekraft, stimulering av leverandørmarkedet og mål om å utvikle ny kompetanse og arkitektur. Det er ikke alt vi kan legge like mye vekt på i hvert prosjekt, og ofte er det ikke vi, men departementet, som bestemmer hva som er viktige mål: De nye fengslene skal være standardiserte og kostnadseffektive, mens et nytt nasjonalmuseum er et helt annet prosjekt.

– Hvor viktig er det for dere å utvikle ny arkitektur og levere på kvalitet og bærekraft?

– Kvalitet og bærekraft er alltid viktig, og i den forstand er arkitektur alltid viktig. Det er en feilslutning at det må være et dyrt signalbygg for at det skal være god arkitektur. Det er like viktig å bruke arkitekturen til å tenke smart, forenkle og få ned kostnadene. I den polariserte debatten om plan- og designkonkurranse mister vi mye av alt det andre vi kan bruke arkitekturen til.

– Hva mener du med det?

– Det er ikke alle prosjekter hvor alle anskaffelsesformer er like godt egnet. Vi vil hardnakket hevde at det er like viktig for oss å utvikle arkitektur i de prosjektene hvor vi ikke bruker plan- og designkonkurranser.

– Hvorfor?

– Tenk på tilbygget til Holocaustsenteret på Bygdøy. Det er riktig størrelse, styringsmessig håndterbart og har riktig risiko for en vellykket bruk av plan- og designkonkurranse. Det er ikke et teknologisk komplisert bygg, som bare store aktører kan løfte. Det finnes mange slike oppgaver hvor vi kan være mer utforskende når vi anskaffer. Og så er det noen prosjekter hvor byggetiden er så lang og prosessen så komplisert at vi ikke kan låse oss til én løsning. Da trenger vi en periode med å utvikle og se hva vi har råd til å realisere. Det blir da en styrt designutvikling, som ikke kan ta utgangspunkt i en vinnerskisse, men som skal finne et design, sammen med brukeren, med løsninger for fremtidens behov til riktig kostnad – ofte helt annerledes enn da vi begynte. I fremtiden blir dette enda viktigere, fordi det er ikke aktuelt at prosjektene blir dyrere.

– Men er det en motsetning mellom denne måten å jobbe på og å avholde en plan- og designkonkurranse underveis?

– Nei, men det er krevende. Vi er ikke sikre på om det er på de store og kompliserte prosjektene at den type konkurranse har sin forse. Det finnes ikke noe fasitsvar, men vi blir ofte låst til løsningen som vant, og det er grenser for hvor mye du kan endre på den underveis, før det ikke lenger er det prosjektet som vant. Den type konkurranser setter uten tvil begrensninger på hvor mye designutvikling som kan skje underveis.

– Er dette erfaringsbasert?

– Det er mer anekdotisk erfart fra min side og ikke basert på forskning, men det er nok mange som er enige i dette. Vinner et arkitektkontor, vil de være opptatt av at prosjektet som vant skal bygges – ikke utvikles til noe helt annet. Det er ikke hensikten. På store prosjekter, hvor vi er mest opptatt av god kostnadsstyring, trenger vi å utvikle design på en annen måte.

– Men kan det ikke diskuteres om det er kostnadene dere primært skal være opptatt av?

– Ja, men det kan jo ikke være slik at god arkitektur bare kan utvikles uten god kostnadsstyring. Jeg kan ikke si til regjering og samfunn at vi ikke helt vet hva det koster. Vi må hele tiden prøve å få mest mulig arkitektur for pengene.

>

Statsbygg-sjefen mener det nye Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter på Bygdøy (tegnet av Transborder) er riktig størrelse, styringsmessig håndterbart og har riktig risiko for en vellykket bruk av plan- og designkonkurranse. – Det er ikke et teknologisk komplisert bygg, som bare store aktører kan løfte, sier han. Foto: Einar Aslaksen

Ikke mistillit

– Arkitekter vil si at konkurranser er bra i alle slags former, fordi man da får belyst muligheten i et prosjekt, og du får frem de gode løsningene. Så hvis det blir en motsetning til å tenke på pengene, blir det vel litt feil?

– Det er ikke nødvendigvis riktig eller konstruktivt å sette det opp som motsetninger, men et prosjekt skal klare begge deler. Med tanke på de styringskravene vi har, må det være mulig å finne måter å gjennomføre konkurranser på som også belyser utfallsrommet i store prosjekter. Min erfaring er at utviklingsdimensjonen i etterkant forsvinner i åpne plan- og designkonkurranser. Det blir fort en diskusjon om trohet mot konseptet og hvor langt vi kan gå. Men det er ikke det vi er ute etter som bestiller. Det er ikke vårt behov.

– Er det en mistillit mellom dere og arkitektene når det gjelder kostnader ved å bruke plan- og designkonkurranse?

– Nei, det er absolutt ikke mistillit, men jeg tror vi må forstå at jobben er å videreutvikle designet innenfor gitte rammer. Det bør ikke være en dogmatisk debatt mellom arkitektene og Statsbygg. Arkitektene bør heller være dem som viser at de er best egnet til å få dette til.

– Det vil vel arkitektene være enig i?

– Ja, det håper jeg, og det må vi finne ut av. Men da er vi på et litt annet spor enn dagens debatt om for og mot åpen plan- og designkonkurranse. Vi er jo en av dem som bruker det mest, der det egner seg, men det bør ikke være urimelig at vi må velge forskjellige kontraktsformer på to forskjellige prosjekter.

– Er det ikke da fare for at bare store aktører får være med på store prosjekter?

– Jo, det er en fare, og vi er ikke en forkjemper for at en barneskole må tegnes av dem som har tegnet fem barneskoler. Det er ikke rasjonelt. Men skal du ta ansvar for tre til fem års designprosess i et større prosjekt, må du ha en ganske stor størrelse på firmaet, kunne bære risiko og ha sikker gjennomføringsevne.

– Statsbyggs Hege Maria Eriksson har snakket om at arkitektutdanningen kanskje i større grad må tilpasses behov i byggebransjen. «Statsbygg ansetter nå interaksjonsdesignere og tjenestedesignere og ikke arkitekter for å løse sine oppgaver», er innspill hun skal ha gitt til AHO. Er arkitektene bakpå sammenlignet med hva dere trenger?

– Mange arkitekter er gode på dette, noe som kan ha med personlighet, interesse eller ulik utdannelse å gjøre, men jeg er enig i at det viktigste er å forstå hva bygget skal brukes til, og hvordan det skal virke for brukerne og samfunnet. Det er sikkert mange som er god til å tegne dette ut, men å virkelig få til både det gode konseptet, den gode arkitekturen og ha kontroll på kostnadene – da blir det mye vanskeligere.

– Men når du ser hva dere trenger: Er det da mer fra tjenestedesignere enn arkitekter – sammenlignet med før?

– Det er ikke noe tvil om at prosessen rundt designutvikling er blitt viktigere for oss. Vi har noen funksjonskrav, en tomt og et byrom rundt, og så skal dette knas sammen og utvikles. Da er vi nærmere tjenestedesign: Hva er det brukerne trenger? Hva trenger samfunnet? Hva kan vi få til innenfor de midlene vi har tilgjengelig? Hvilke prosesser må til for å finne ut reelle behov og prioriteringer? Alt dette er mer komplisert enn å tegne ut et gitt konsept prosessuelt. Det er det ikke tvil om.

– I striden rundt manglende konkurranse for KAMD-bygget ved NTNU var vel litt av poenget at arkitekter i en åpen plan- og designkonkurranse nettopp ville svare ut slike spørsmål?

– Ja, og det er jo riktig, men da må vi ha en konkurranseform hvor vi både får forslag og en beskrivelse av prosess. Da kan det godt hende at det hadde ført til en god prosess, og det kunne sikkert kommet opp ideer som de arkitektene som jobber med dette nå ikke kommer på. Det får vi aldri vite. Samtidig er det noen av de beste arkitektene som jobber med dette.

– Når og hvordan ble beslutningen om å ikke avholde konkurranse om KAMD-bygget tatt? Og av hvem?

– De ble tatt i flere runder, og det er lenge siden den første kontraktstrategien uten en plan- og designkonkurranse ble lansert. Campus NTNU er et «design-to-cost»-prosjekt hvor vi har en gitt sum å bygge for, og vi må hele tiden vurdere hva som skal inn og ut. Åpen konkurranse ble lagt bort fordi vi måtte tidlig inn med byggentreprenører. Det handlet om å legge en plan over hvor de ulike byggene skulle ligge, og hva som skulle gjøres først og sist. Så mye var usikkert og i spill at det ikke var hensiktsmessig å kjøre en slik konkurranse på ett objekt. Det samsvarte ikke med kravet om en strømlinjeformet prosess. Da den diskusjonen nå kom opp, var det for sent.

– NTNU stilte så spørsmål ved om det likevel kunne være mulig med en konkurranse, og dere gikk med på å møte NAL og vurderte innspillet deres om en alternativ, dansk konkurranseform. Hva skjedde?

– På det tidspunktet var det klart at KAMD skulle samles og ligge på den tomten. Da måtte vi ta en fot i bakken, men det ble umulig med det tidsløpet vi hadde lagt. Det ville medført økt risiko og koste mer. Å finne en ny konkurranseform og teste den for første gang, i det stramme løpet, ble for mye risiko. Men ideen er god, og vi kan godt tenke oss å ta den opp igjen, men nå er det ikke klima for det. Nå er det bare litt sårt at det ikke ble konkurranse.

– Var det en reell fot i bakken?

– Ja, helt klart, og mange ønsket å få det til, også internt i Statsbygg, men den ærlige vurderingen var at vi ikke ønsket å ta den risikoen.

– Hvor nærme var dere å snu?

– En del av oss, meg selv inkludert, tenkte at det hadde vært morsomt å få det til. Men da vi begynte å legge opp tidslinjen, ble det fort klart at det var umulig. Vi har ikke sluppet ideen og vil gjerne åpne for nye konkurranseformer med nye virkemidler. Det har noe for seg, men det må tilpasses en ny tid. På de store komplekse prosjektene er vi gått bort ifra den lineære tenkningen hvor vi kontraherer en stor PG-gruppe og arkitekt og detaljerer i to år, til mange hundre millioner i et forprosjekt, som så viser seg å være for dyrt. Vi kan ikke jobbe på den måten. Det er behov for en helt annen designprosess, og da er vi åpne for den konkurranseformen som NAL foreslo. Dette må imidlertid tenkes mer gjennom før vi kjører det i fullskala.

– Hva synes du om reaksjonene som kom fra arkitektstanden?

– Det er helt forståelig, og det er mange arkitekter hos oss også som er skuffet.

Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

På godt og vondt

– Hvor stor er spredningen i meninger om dette hos Statsbygg?

– Vi har mange ansatte arkitekter, og de mener det de mener på jobb og privat. Mange her synes det var feil at vi var i en situasjon hvor vi ikke kunne ta den beslutningen, og at vi ikke reelt la opp til det tidligere i prosessen. Samtidig er det umulig å svare på om det hadde endt annerledes om vi tok denne diskusjonen for to år siden.

– Vil du da si det var en feil at det ble slik? Det var jo tross alt arkitektutdanningen som skulle inn dit?

– Det visste vi ikke på det tidspunktet beslutningen ble tatt. Og egentlig vet vi ikke det sikkert nå heller, før dette er vedtatt og skal bygges.

– Det var mer tilfeldigheter?

– Ting utvikler seg, og for dette prosjektet var det ikke rasjonelt å begynne med en plan- og designkonkurranse. Da vi senere i løpet så på muligheten, var det for sent. Men hvem vet?

– Du nevner flere ganger risiko i din begrunnelse. Flere arkitekter vi snakker med, nevner nettopp risikovegring når vi ber dem beskrive Statsbygg. Hva mener du om det?

– Ville arkitektene vært villige til å ta den samme risikoen? Det er det naturlige motspørsmålet her. Er det bare vi som skal ta risiko?

– Nei, men dere sitter på beslutningsmyndigheten og er kjent for god gjennomføring. Men er det likevel en fare for at det blir for mye risikovegring?

– Det kan være, men jeg opplever at signalene fra eierne våre definitivt ikke går i retning av å ta mer risiko for tiden. I dagens økonomiske virkelighet er det mange gode prosjekter som rammes hardt av prisstigning. Det drar seg virkelig til, så timingen for mer risikovillighet er veldig dårlig.

– Sitter dere da igjen som den bedriften som bare må følge strenge retningslinjer fra politikerne?

– Nei, det er ingen politikere som instruerer oss i hvilke anskaffelsesformer vi skal ha. Den beslutningen tar vi selv, men det er ikke tvil om at når vi kommer opp på de store, komplekse prosjektene, må vi ta mindre risiko fordi konsekvensene ved feil ikke er lineære, men eksponentielle. Jo større prosjekt, jo verre blir det. Da trenger vi bedre styring.

– Vi har snakket med en god del arkitekter og fått innspill til hva de forbinder med Statsbygg: Litt firkanta, tunge og lite fleksible, teknokrater, men også gode til få gjennomført prosjekter. Kjenner du deg igjen?

– Ja, det gjør jeg på godt og vondt. Det er ikke så unaturlig er det er litt sånn.

– En annen kritikk er at det er mye ressurser som brukes på rapportering og systemer, mer enn å tegne bygg. Hva synes du om det?

– Det må jeg innrømme er litt vanskelig å svare på. Det er klart vi har behov for å ha kontroll med det vi driver med, men det er nok riktig også – det er alltid mulig å effektivisere og forenkle. Dilemmaet i en virksomhet som vår er at det alltid er lett å legge til noe, men alltid vanskelig å ta noe bort. Så vi kan godt ha noe å gå på der. Å balansere styringsbehovet er alltid en kunst.

– Risikovegring preger byggebransjen generelt, men hadde Statsbygg trengt å være verst i klassen?

– Nei, og det er vi ikke heller. Jeg tror det er mange arkitekter og i byggenæringen som er litt glade i oss også.

– Ja, og vi har også snakket med arkitekter som er svært fornøyde. Men hva tror du dette store spriket skyldes?

– Det kan handle om feil forventninger fra arkitektene, men det er ikke alltid vi lykkes heller. Vi klarer ikke alltid å utnytte alle mulighetene og spille alle som er med gode. Noen ganger blir vi for opptatt av kontroll og dokumentasjon, og litt for lite fleksible. Sånn er det av og til. Samtidig er det nok litt urealistiske forventninger til hva vi skal drysse ut av tryllestaven. Vi kan ikke bære alle verdensproblemer på vår rygg.

– Men kan ikke det være et problem at arkitekter har disse erfaringene?

– Jo, og det er ikke bare arkitekter som kommer med slike tilbakemeldinger. Det gjør andre i bransjen også. Det kan bli et problem hvis vi ikke har troverdighet til å forsvare posisjonen vår, men jeg opplever ikke at vi er der. Vi er avhengig av å levere resultater, men også ha legitimitet i egen bransje.

– Hvis du skal oppsummere forholdet til arkitektene. Hva vil du si da?

– Vi er avhengig av arkitektene for å få gode prosjekter. Og så er det et uforløst potensial rundt hvordan vi samarbeider og kontraherer arkitektur. Det blir litt mye enten eller, og vi mangler kanskje en del verktøy for å forløse det potensialet i den iterative måten store prosjekter skal løses på fremover.

– Hva skal til for å utløse det potensialet?

– Vi må bruke den erfaringen vi nå fikk ved NTNU, og finne nye konkurranse- og anskaffelsesformer for å få til designprosessen i de store kompliserte prosjektene. Vi må finne løsninger mellom den risikable og litt grandiose plan- og designkonkurransen og den litt trauste PG-gruppa. Det er den store nøtten vi nå må knekke.

>
>
>