Europan Norge søker nytt sekretariat

Europan Norge, Norge

Søknadsfrist: 14. april 2023

Stiftelsen Europan Norge søker nytt sekretariat fra og med juni 2023.

Europan Norge, Norge

Hjemmeside

Søknadsfrist: 14. april 2023

Europan Norge er en stiftelse som er ansvarlig for å arrangere arkitektur- og byplankonkurransen Europan i Norge. Konkurransen blir avholdt annethvert år og den neste runden av konkurransen, Europan 17, blir lansert mars 2023. Sekretariatets ansvarsområde er den daglige driften av stiftelsen Europan Norge, herunder administrasjon, økonomistyring, faglig virksomhet og formidlingsarbeid. Europan Norge støttes av Kulturdepartementet og i styret til stiftelsen sitter NTNU, BAS, AHO, NMBU, DogA og NAL.
Sekretariatet rapporterer til styret.
Europan Norge søker ett team med en hovedansvarlig person som kan koordinere og organisere konkurransen i Norge. Det nye sekretariatet kan bestå både av et kontor, uavhengige fagpersoner i samarbeid eller en institusjon.

Kriterier (kompetanse):
Vi ønsker et sekretariat som er engasjert i norsk by-og tettstedsutvikling. Søkeren må ha faglig kompetanse innenfor arkitektur, landskapsarkitektur og byplanlegging, herunder oppdatert kunnskap om byutvikling i norsk og internasjonal sammenheng. Det er en fordel at søkeren har erfaring med internasjonalt organisasjonsarbeid, og/eller kjennskap til organisering av arkitektkonkurranser med gode samarbeidsevner og en stil som fremmer god organisasjonskultur. Gode formidling-og kommunikasjonsevner på engelsk og norsk er et krav.

Organisasjonen:
Organisasjonen har 10 deltakerland i Europa, hvert land har et sekretariat og et styre. Hovedadministrasjonen har base i Paris. Europan har arrangert konkurransen annet hvert år siden 1988. Europan Norge ble stiftet i 2002 og har siden Europan 7 i 2004 arrangert Europan på 41 tomter i norske byer og tettsteder.

Konkurransen:
Europan er en idékonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og byplanleggere under 40 år. Konkurransen arrangeres annet hvert år i organisasjonens medlemsland, hvert land stiller med opptil flere konkrete tomter. Konkurransen har to formål; den ene er å tilby byer og tettsteder innovative løsninger for byplanlegging- og utvikling, det andre er å gi unge arkitekter og landskapsarkitekter muligheten til å få oppdrag.

Jobben:
Arbeidet til sekretariatet kan deles inn i følgende faser i en to-års syklus, hvor arbeidsmengden varierer i omfang: Tomtesøket innebærer å komme i dialog med kommuner som kan være aktuelle for søke om å delta med et område i konkurransen. Programskriving innebærer å utvikle konkurranseoppgaven i samarbeid med byene, dette involverer også gjennomføring av lokale workshoper. Lansering av konkurransen innebærer formidling og kommunikasjonsarbeid. Juryeringen innebærer organisering av juryeringsprosessen. Prisseremoni og publikasjon; etter at juryen har truffet sin beslutning skal sekretariatet lage en fysisk eller digital publikasjon som presenterer resultatet av konkurransen og annet utført formidlingsarbeid. Sekretariatet organiserer prisseremonien og den første workshopen mellom byene og vinnerne. Utover dette deltar sekretariatet på sekretariatsmøter i regi av sentraladministrasjonen i Europan, og organiserer styremøtene for Europan Norge. Sekretariatet organiserer også den norske delegasjonens deltagelse på Inter-Sessions Forum og Forum of Cities and Juries.
Arbeidet som sekretariat tilsvarer ca. 3⁄4 årsverk. Det er tildels stor variasjon i arbeidsmengde gjennom året/årene og det vil være en fordel å kunne ha flere tilknyttet sekretariatet i perioder med stort arbeidspress, eksempelvis ved programskriving og juryering.

Honorar:
Oppdraget honoreres delvis som fastpris og delvis timehonorert innenfor rammen av styregodkjente budsjett. Timepris fastsettes i dialog med styret. Eventuelt overforbruk skal avtales i forkant og godkjennes av styret. Underforbruk skal rapporteres.

Interesserte bes sende søknadsbrev (maks 2 sider) og CV til presidenten Marianne Skjulhaug til e-postadressen marianne@einarsson.no innen 14.april. Intervjuer gjennomføres primo april. Tiltredelse 1. juni 2023.

Oslo, 13.02.2023
Marianne Skjulhaug
president