Fagansvarlig programmering av bygg og utomhus

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Søknadsfrist: 08. april 2024

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Hjemmeside

Søknadsfrist: 08. april 2024

Vil du bidra i planleggingen og fremdriften av fremtidens universitetscampus i Trondheim?

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ved NTNU er det ledig stilling som fagansvarlig for programmering av bygg og utomhus.

Stillingen er tilknyttet NTNUs enhet som styrer de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus som tilrettelegger for å samle fagmiljø i Trondheim. Du vil jobbe både på programnivå og med prosjektene NTNU Campussamling, Helgasetr og Senter for psykisk helse, i tillegg til at enheten støtter Norsk havteknologisenter med kapasitet og kompetanse. Som fagansvarlig vil du både arbeide på tvers av prosjektene i enhetens portefølje og bidra som ressurs inn i de ulike prosjektene. I rollen som fagansvarlig programmering, vil du være en viktig bidragsyter til at NTNU lykkes i arbeidet med å forberede organisasjonen for overtakelse og ta ut effekter og gevinster av de store statlige investeringsprosjektene.

NTNU Campussamling er det største og drivende prosjektet i porteføljen, både i tid og omfang. Prosjektet skal samle store deler av NTNU til området rundt Gløshaugen og legge til rette for økt tverrfaglighet og samarbeid, og for bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll slik at de blir samlet på Gløshaugen eller på Øya og Kalvskinnet.

Enheten har ansvar for å ivareta NTNUs interesser og premisser i prosjektarbeidet overfor byggherre. I dette arbeidet vil du få et spesielt ansvar for å koordinere og følge opp planleggingen, dokumentasjonen og samhandlingen med vår prosjektorganisasjon. Du vil også jobbe tett mot NTNUs linjeorganisasjon, studenter og andre interessenter i prosjektene.

Du som fagansvarlig for programmering, vil ha en sentral rolle i å sikre at NTNUs interesser og funksjonskrav ivaretas i bygge- og utviklingsprosjektene, i alle prosjektfaser og delprosjekter.

Stillingen inngår i kollegiet av fagledere og rapporterer til prosjektdirektør. Arbeidssted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • • bidra både i strategiske prosesser og prosjektarbeid for NTNUs helhetlige campusutvikling
 • • bidra til å utvikle og «oversette» NTNUs mål og premisser for byggeprosjekt til virksomt underlag for byggeprosjektene
 • • være kontaktpunkt for Statsbyggs ansvarlige for programmering og funksjonsbeskrivelser i prosjektene
 • • bidra til gode leveransebeskrivelser, godt grunnlag og gode prosesser med fagmiljøene
 • • påse at oppfyllelse av NTNUs funksjonsbeskrivelser dokumenteres
 • • være kontaktpunkt for relevante faglige tema i de ulike prosjektenes brukergrupper


Kvalifikasjonskrav

 • • utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende innen bygg, arkitektur, planlegging eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdanningsbakgrunn
 • • solid faglig basis fra prosjektutvikling og -gjennomføring, gjerne fra universitetssektoren
 • • erfaring og dokumenterte resultater innen relevante fagområder
 • • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk


Ønskede kvalifikasjoner 

 • • kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter
 • • erfaring fra flere roller i byggeprosjekt innen ulike utbyggingsmodeller, entrepriseformer og virksomheter
 • • digital kompetanse


Personlige egenskaper 

 • • strukturert, ryddig og utviklingsorientert
 • • trives med komplekse problemstillinger
 • • evner å lede et arbeid hvor mange aktører skal bidra til et godt prosjektgrunnlag for en framtidsrettet campus
 • • gode samarbeidsevner
 • • god til å se muligheter og finne løsninger

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 


Lønn og vilkår 

Stillingen som seniorrådgiver (kode 1364) lønnes etter nærmere avtale, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • • CV, attester og vitnemål
 • • din motivasjon for stillingen

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Hanna Maria Jones, tlf. 415 25 635, e-post hanna.m.jones@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon samt aktuelle referanser.

Søknadsfrist: 08.04.2024

 

Søk på stillingen her!