Ph.d.-stilling i arkivstudier av nyere tids landskapsarkitektur

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Søknadsfrist: 01. april 2024

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Hjemmeside

Søknadsfrist: 01. april 2024

Er du interessert i arkivforskning og landskapsarkitektur?

Om stillingen

Ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU, utlyses en stilling som stipendiat i tre år med tematisk arbeidsområde 1900-tallets landskapsarkitektur. Stipendiaten vil inkluderes i forskningsgruppen Teori og historie ved Institutt for landskapsarkitektur. Gruppen har ansvar for Historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur og er med i European Network of Landscape Architecture Archives. 

Formålet med Ph.d.-prosjektet er å belyse nyere norsk landskapsarkitektur gjennom arkivstudier. Utlysningen rettes primært mot tiårene etter andre verdenskrig, en faglig brytningstid som har vært betydningsfull for utviklingen av profesjonen, velferdssamfunnet og vår tids landskap. Andre tidsrom kan også være aktuelle å undersøke.

Historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur anses som viktig bidrag til empirisk materiale for prosjektet. Også andre arkiver i kombinasjon med intervjuer, registrering og tolkning av fysiske anlegg kan være relevante for studien.

Innenfor rammene som er beskrevet over, kan Ph.d. prosjektet åpne for ulike tema og spørsmål, som for eksempel:

 • • Landskapsarkitekturens rolle som aktør i utviklingen av velferdsstaten: Hva slags oppdrag sto på agendaen? Hvem var oppdragsgivere? Hvilke drivkrefter gjorde seg gjeldende? Hva preget fagdiskursen?
 • • Hvordan forteller formspråk og plantebruk i prosjektene om strømninger i tiden og synet på naturen?
 • • Vannkraftlandskap: Hvilke ulike tilnærminger til natur og landskap kan leses i prosjektene? Hva slags samspill hadde profesjonen med naturvernbevegelsen og andre? Hvilke nettverk og roller hadde landskapsarkitekten?

Stillingen er en 3-årig åremålsstilling.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen nyere landskapsarkitekturhistorie. Egenutviklet prosjektskisse vil være utgangspunkt for arbeidsoppgavene. Stillingen innebærer ikke undervisningsplikt. Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Teori og historie ved Institutt for landskapsarkitektur.

En søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et Ph.d.-program. Denne stillingen gir opptak til Ph.d. programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn og innebærer at kandidaten fullfører doktorgraden i løpet av tilsettingsperioden. Ph.d.-programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen og en forskningsdel. Forskningsdelen vil utgjøre hoveddelen av arbeidet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til Ph.d.-programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

 • • Relevant utdanning tilsvarende en femårig masterutdanning innen relevant fagområde, for eksempel landskapsarkitektur, arkitektur, by- og regionplanlegging eller kunsthistorie.
 • • Sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium, (GPA B eller bedre, masteroppgave B eller bedre)
 • • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk tilstrekkelig til å kunne kommunisere flytende faglig både skriftlig og muntlig (tilsvarende den europeiske standarden C1).
 • • Kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig i henhold til ph.d.-forskriften § 5-2 tredje ledd.

Erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • • Innsikt i det norske samfunnet og dets utfordringer.
 • • Erfaring med forskningsaktiviteter, arkivstudier, formidling og fagutvikling.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • • Interesse for forskning og høy motivasjon til å fullføre en doktorgrad.
 • • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • • Gode samarbeidsevner og aktivt deltagende til utviklingen av et godt fagmiljø.
 • • Evne til å bidra til utvikling av faget også internasjonalt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54 - 65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (kr 532200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Kandidaten forventes å starte i stillingen 1. september 2024. Arbeidssted er NMBUs campus i Ås.

Ved generelle spørsmål knyttet til stillingen, kontakt

Ved spørsmål knyttet til Ph.d. programmet, kontakt:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 1.4.2024.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • • Søknadsbrev
 • • Prosjektskisse (maks 2000 ord) som indikerer forskningsinteresser knyttet til temaene skissert ovenfor, inkludert relevante forskningsspørsmål, teoretiske og metodiske tilnærminger – dette vil bli videreutviklet etter ansettelse
 • • Komplett CV
 • • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Søk på stillingen her!