Et svar til Ellen Hellsten og Martin Brandsdal

Som en følge av saken om helikopterbase i Bergen, vil NAL spesifisere både det faglige og juridiske ansvaret ytterlige, skriver konkurranseansvarlig i NAL, Gisle Nataas.

Av Gisle Nataas

Som en følge av saken om helikopterbase i Bergen, vil NAL spesifisere både det faglige og juridiske ansvaret ytterlige, skriver konkurranseansvarlig i NAL, Gisle Nataas.

Av Gisle Nataas
Illustrasjon av ny helikopterbase i Bergen

Helikopterbasen i Bergen slik den så ut før før klagesaken. Inlleggsforfatteren er konkurranseansvarlig i Norske arkitelters landsforbund.

Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter/Hesselbrand/K. Apeland
>

Jeg skjønner godt frustrasjonen og ubehaget med å komme opp i denne type situasjoner. Norske arkitekters landsforbund (NAL) ønsker å bidra til at dette blir unngått i fremtidige konkurranser.

Jeg skal prøve å svare på spørsmålene du stiller, og da må jeg først forklare litt om NALs ulike roller som faglig rådgiver i konkurransegjennomføringer:

>

NAL tilbyr faglig rådgiving i tre ulike faser i en hel konkurransegjennomføring.

– Fase 1 – Konkurransegrunnlag. Rådgiver for konkurranseprogram. Oppnevning av jurymedlemmer

– Fase 2 – Gjennomføring av konkurranse. Bistand i gjennomføring av tomtebefaring og oppstartsmøte.

Konkurransefunksjonær: Oppgaven som konkurransefunksjonær omhandler normalt å være deltakernes kontaktperson, mottak av utkastene, utpakking, registrering, formalitetssjekk, Sørge for anonymisering og klargjøring for juryens arbeide.

Fase 3 – Gjennomføring av juryering.

Jurysekretær: Oppgaven som jurysekretær er å fasilitere prosessen med juryering, skrive referat fra møter og påse at de oppsatte evalueringskriteriene i konkurranseprogrammet blir fulgt, passe på anonymiteten og være redaktør for juryens rapport.

Fra NAL/AiNs konkurranseveileder:

NALs ønske er å være med i alle tre fasene, fra start til slutt slik at vi har størst mulig faglig påvirkning for å sikre gode rammevilkår for arkitekturen og arkitektstanden i hele konkurransegjennomføringen, både når det gjelder faglig rådgivning (oss) og juss (oppdragsgiver). Oppdragsgiver kan engasjere NAL for en eller flere faser, avhengig av deres behov, og det er oppdragsgiver som har det overordnede juridiske ansvaret for anskaffelsen/konkurransen.

Det er punkter i gjennomføringen av en arkitektkonkurranse hvor fag/juss overlapper. Når det kommer til spørsmål om «brudd» på konkurranseoppgaven, og om dette tilhører konkurransefunksjonær eller juryen, så bestemmes det av konkurransegrunnlagets formuleringer, som eksempelvis «skal» og «må»-krav.

I denne konkurransen var NAL med i to av fasene, i fase 1 som rådgiver og i fase 3 som jurysekretær. Oppdragsgiver var selv konkurransefunksjonær, med de oppgaver og ansvar som hører til: all kommunikasjon med arkitektene både gjennom prekvalifisering og konkurranseperiode, spørsmål og svar, konkurransedokumenter, mottak av konkurranseutkast, formalitetssjekk og klargjøring for juryens arbeide.

Da konkurransegrunnlaget inneholdt «skal» og «må»-krav, blir disse til kvalifikasjonskrav, og det er konkurransefunksjonærs oppgave med formalitetssjekk og eventuelt å avvise utkastet om det bryter «skal» og «må»-krav. Det er ikke alltid enkelt for en innkjøpsavdeling å oppdage brudd på kvalifikasjonskrav, da dette ofte krever fagkompetanse, helst innenfor arkitektur.

Etter konkurransefunksjonær er ferdig, overtas de godkjente prosjektene av juryen. Det er derfor dette stod skrevet i juryrapporten:

Det er jo faktisk slik at hele juryen, inkludert Helse Vest og NAL ved Gisle Nataas, har skrevet under på en juryrapport om konkurransen om helikopterbasen i Bergen, der det står at alle prosjektene i konkurransen er innenfor konkurransens premisser.

NAL ønsker å være enda tydeligere og hjelpe oppdragsgiver og konkurransedeltagere til å unngå slike situasjoner. Derfor er det viktig for oss å lage gode rutiner i konkurranser hvor NAL ikke følger hele prosessen, men kommer inn kun som jurysekretær.

Vi må lage gode beskrivelser til oss selv og oppdragsgiver, og jobbe for å unngå skal og må-krav i størst mulig grad. Som en følge av denne saken, vil NAL spesifisere både det faglige og juridiske ansvaret ytterlige.

>
>
>