13. juni 2023
Arkitektur
Fengsel planlegges

Statsbygg starter å planlegge nytt og moderne fengsel i Oslo sentrum – med færre fengselsplasser og flere grønne områder.

Oslo fengsel på Grønland i Oslo skal bli nytt og moderne.

Foto: Statsbygg

Regjeringen besluttet høsten 2022 at behovet for fengsel i Oslo skal sikres gjennom en tredelt løsning med utvidet kapasitet på Ilseng og Ullersmo, og et nedskalert fengsel på Grønland. Statsbygg har derfor fått i oppdrag å planlegge for 140 fengselsplasserp Grønland, mot 240 plasser i dag.

Dagens bebyggelse og uteområder har dårlig standard, som ikke gir gode soningsforhold, heter det i en pressemelding. Tomten i Oslo sentrum er vesentlig mindre enn for sammenlignbare fengsler i Norge, og krav til et moderne fengsel vil medføre at mange eksisterende bygg innenfor fengselsmurene vil måtte rives.

Den nye bebyggelsen vil ha mindre areal enn dagens bebyggelse, og oppføres innenfor tilsvarende eller lavere byggehøyder. Uteoppholdsarealet vil tilrettelegges med langt flere områder for aktivitet og lufting, og med en stor økning i grønne flater.

Av hensyn til sikkerhet, og for å hindre allmenn ferdsel helt inntil fengselsmuren, er det behov for et gjerde eller tilsvarende fire meter utenfor muren mot parken i sørøst og nordvest. Samtidig skal det undersøkes om det blir mulig å etablere en allmenn tilgjengelig gangpassasje mellom det nye fengselet og Botsen, og på den måten sikre bedre tilgjengelighet mellom Åkebergveien og Klosterenga park.

Kulturminner, naturmiljø, støy, trafikk og nærmiljø er blant det Statsbygg særlig vil se nærmere på i planarbeidet. Fristen for innspill er 2. august.

Av Redaksjonen