20. juni 2023
Politikk
7,3 millionar frå KDD til kompetansetiltak

Kommunal- og distriktsdepartementet har fordelt 7,3 millionar kroner i tilskot til 36 ulike prosjekt og tiltak rundt om i landet.

Akersgata 59

Akersgata 59, kommunal- og distriktsdepartementets kontor.

Foto: Alejandro Decap/Wikimedia Commons

Midlane skal vere med på å auke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanlegginga. Tilskota blir gitt til ulike verksemder, organisasjonar og faglege nettverk. Løyvinga frå departementet skal auke kompetansen innan planlegging og utvikling av kart og geodata i privat og ideell sektor.

Departementet legg stor vekt på at alle som deltek i planprosessar har tilstrekkeleg kunnskap om sine rettar, pliktar og om gangen i planarbeid. Tiltaka som no får tilskot vil komme deltakarar i planprosessar til gode som t.d. innbyggarar, folkevalde, planleggarar, organisasjonar og næringsliv. Dette vil bidra til at kommunane og fylkeskommunane lukkast med god medverking i planarbeidet, at planane har god kvalitet og at prosessane går effektivt, skriv departementet i ei pressemelding.

I år har departementet fått 55 søknader. Det samla søknadsbeløpet var på ca. 13,1 millionar kroner og vitnar om stor interesse for ordninga. Det er to prioriterte tilskotsmottakarar i årets tildeling. Dette er BYLIVsenteret i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL) som får tilskot til drift på 2 millionar og Sekretariatet for etter- og vidareutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS) som får tilskot til drift på 1 million kroner. Begge arbeidar hovudsakleg med å auke den offentlege plankompetansen, skriv departementet.

Desse søkarane har fått tildelt tilskot i kategorien planlegging i 2023:

 • Byantropologene AS
 • Futurebuilt
 • Grindaker AS
 • Habitat Norway
 • Holth og Winge AS
 • Insam AS
 • Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) v/Sekretariatet for etter- og videreutdanning, Forum for utdanning for samfunnsplanlegging og Forum for kommunale planleggere
 • Hisøy frivillighetssentral KS Agder
 • Leva Urban design
 • Norsk bolig og byplan forening
 • Norsk kommunalteknisk forening
 • Norske arkitekters landsforbund
 • Openhouse Oslo
 • Openhouse Bergen
 • PS Paaby Prosess
 • Transportøkonomisk institutt
 • Tekna Samfunnsutviklerne
Av Redaksjonen