24. oktober 2023
Priser
Fire nominerte til bolig- og byplanprisen 2023

Bolig- og byplanprisen skal deles ut på Norsk Planmøte 2023, i Tromsø. Dette er de fire kandidatene juryen har nominert til prisen.

Fuglan Veit er nominert til prisen for sitt fokus på å øke bevisstheten om sjøfuglers betydning innen den nordnorske kystkulturen for å forbedre hekkesituasjonen for truede arter. På bildet ser vi et krykkjehotell fra Vardø.

På Norsk Planmøte 2023 deler Norsk bolig- og byplanforening (NBOBY) ut Bolig- og byplanprisen. Prisen har vært delt ut annethvert år siden 1978 og er en hedersbetegnelse for fremragende by- og stedsutvikling.

Årets tema er Stedsutvikling i klima- og naturkrisenes tid. Prosjektenes konsekvenser for klima- og natur er derfor blitt særlig vektlagt, opplyser NBOBY i en pressemelding. 

– Vi står i midt i en klima- og naturkrise. Samtidig opplever vi at presset på arealene øker og at konfliktene blir flere og skarpere. Planmøtet retter derfor oppmerksomheten mot konsekvensene for fremtidens stedsutvikling, og hva vi kan gjøre for at tiltakene vi gjennomfører også bidrar til sosial rettferdighet, sier Karen Hatleskog Zeiner, leder for NBOBY.

Prisens jury har kommet frem til fire kandidater for prisen:

Arnaparken i Bergen: Arnaparken i Bergen, som utmerker seg ved sitt fokus på naturrestaurering og økologiske prinsipper i kombinasjon med sosiale funksjoner. Våtmarksparken, parkens ryggrad, ivaretar naturmangfold, flomsikkerhet og fungerer som et karbonlager. Landskapsøkologiske prinsipper ligger til grunn for designet, med spesiell vekt på artsrike kantsoner, dybdevariasjon i dammer og skjerming for dyrelivet. Vegetasjonen er nøye restaurert etter terrengformingen, og lokale vierplanter er blitt reintrodusert for å skape et naturvennlig busksjikt.

Nordre Follo kommune: Nordre Follo har som mål å være arealnøytral utenfor eksisterende bebygde områder. I 2019 gjorde kommunestyrene i Oppegård og Ski et politisk vedtak om arealnøytralitet, og har deretter utviklet en strategi som inkluderer vurdering av alle ubebygde områder, endringsforslag i lys av arealnøytralitet, samt økologiske kompensasjonskrav ved nedbygging.

Oslo kommune: Oslo kommune har over lengre tid jobbet med miljø- og klimastrategier for å fremme et bærekraftig bymiljø. Gjennom prosjektet Oslotrær oppfordres innbyggere og næringsliv til økt treplanting for å styrke byens klimatilpasning og biologisk mangfold. Parallelt fokuserer Bilfritt byliv-initiativet på å fremme bylivet ved å prioritere myke trafikanter, redusere bilbruk i sentrum, og konvertere parkeringsplasser til offentlige rom. Kommunen har også innført klimabudsjettering, satt krav om fosilfrie byggeplasser, og tatt en lederrolle i internasjonale nettverk som C40 for å utvikle klimastrategier.

Fuglan Veit: Fuglan Veit fokuserer på å øke bevisstheten om sjøfuglers betydning innen den nordnorske kystkulturen for å forbedre hekkesituasjonen for truede arter. Med sjøfuglbestandene i nedgang ønsker prosjektet å bygge nye allianser for å ta vare på sjøfugler i møte med omfattende klima- og miljøendringer. Prosjektet utforsker samspillet mellom mennesker og fugler og hvordan dette kan berike forvaltningen av begge. Ved å kombinere kulturelt og biologisk mangfold søker Fuglan Veit løsninger for å adressere klimautfordringer og tap av biodiversitet.

Norsk Planmøte arrangeres på Verdensteateret i Tromsø, og på nett, den 9. og 10. november.

Av Redaksjonen