Rune Breili dømt igjen

Tjøme-arkitekt Rune Breili er skyldig i å bevisst ha ført kommunen bak lyset og oppgitt uriktige og villedende opplysninger, heter det i dommen fra Vestfold tingrett. Breili dømmes til 90 dagers fengsel.

Tjøme-arkitekt Rune Breili er skyldig i å bevisst ha ført kommunen bak lyset og oppgitt uriktige og villedende opplysninger, heter det i dommen fra Vestfold tingrett. Breili dømmes til 90 dagers fengsel.

Foto av Rune Breili

Rune Breili er tidligere dømt til ni måneders fengsel for korrupsjon. Nå er han også dømt for brudd på plan- og bygningsloven.

Foto: Torgeir Holljen Thon
>

Arkitekt Rune Breili er i Vestfold tingrett dømt til ubetinget fengsel i 90 dager for brudd på plan- og bygningsloven. I tillegg er han dømt til å betale 15 000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

«Retten bemerker at den har funnet Rune Breili skyldig i bevisst å ha ført kommunen bak lyset, ved å oppgi en rekke uriktige og villedende opplysninger. Det er dette som er sakens kjerne», heter det i dommen.

Til Tønsberg blad sier Breilis forsvarer Thomas Skjelbred at de vurderer å anke til lagmannsretten. 

Breili er tidligere dømt til ni måneders fengsel for korrupsjon i Agder lagmannsrett. 

>

Bevisst og kalkulert

Det er i forbindelse med to fritidsboliger på Tjøme i Færder kommune at Breili nå er dømt for overtredelse av plan- og bygningsloven.

Under rettssaken mente Breili og hans forsvarere at arkitekten ikke kunne straffes, fordi saksbehandlingen i tidligere Tjøme kommune var mangelfull og kommunen ikke oppfylte sin veiledningsplikt. Dette avvises i dommen, hvor det påpekes at Breili visste utmerket godt at tiltakene på begge eiendommene krevde dispensasjonssøknad. I en situasjon der Breili bevisst har forsøkt å lure kommunen, kan han ikke komme etterpå og påstå at kommunen skulle veiledet han bedre, sier dommen. 

Breili har bevisst og kalkulert overtrådt sentrale bestemmelser, gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, heter det videre i dommen. Bevisene i saken taler for seg, og retten er ikke i tvil om at overtredelsene er å anse som vesentlige. Rune Breili er etter dette funnet skyldig i forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven i henhold til tiltalen. 

Forsøk på å uthule strandloven

Både Breili og sakkyndig vitne Wiggen har gitt uttrykk for at byggingen av bod og anneks i Havnaveien 39 ikke var så farlig – siden det dreide bare om to ubetydelige små bygg. Wiggen har videre forklart at han mener hele saken virker «overdreven» og at dette er «en liten sak som det gjøres mye ut av». 

I dommen omtales Breilis fremgangsmåte imidlertid som en spekulativ og grov omgåelse av regelverket. Den mener Breilis lovforståelse innebærer at riving og gjenoppføring, nær sagt alltid kan fordekkes som fasadeendring, så lenge eksisterende bygg bare rives i etapper.

Retten viser til at ovennevnte metode også lå til grunn ved byggesøknadene for Neholmveien 67, med de «enorme konsekvenser» dette kunne fått for miljøet og nedbygging av strandsonen. 

Breilis tolkning av en fasadeendring, innebærer i praksis at strandsonevernet i loven uthules og blir fullstendig uten realitet. Dette er etter rettens syn ingen «liten sak», men tvert imot meget alvorlig.

Arkitektur kommer tilbake med mer.

>
>
>