Midler til arkitektur i små kommuner

NAL får penger fra regjeringen til prosjekt om arkitekter i offentlig sektor. – Gledelig at departementet ser muligheten i dette prosjektet, sier NAL-rådgiver Daniel Lund Godbolt. 

NAL får penger fra regjeringen til prosjekt om arkitekter i offentlig sektor. – Gledelig at departementet ser muligheten i dette prosjektet, sier NAL-rådgiver Daniel Lund Godbolt. 

Portrettfoto av fagrådgiver Daniel Lund Godbolt i Norske arkitekters landsforbund, fotografert utenfor Arkitektenes hus i Oslo.

Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund. 

Foto: Børge Sildnes / NAL
>

Like før sommeren tikket det inn en gladmelding til Norske arkitekters landsforbund (NAL). Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) gir 400 000 kroner til et nytt seminarprosjekt som skal fremme arkitektkompetanse i offentlig sektor. 

– Dette betyr veldig mye. Vi hadde ikke klart å få dette uten et slikt tilskudd fra KDD. Det er derfor veldig gledelig at regjeringen ser mulighetene i dette prosjektet, sier Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver i NAL. 

>

Vil inspirere i kommunene

Flere arkitekter i offentlig sektor er en kjent tematikk som NAL har jobbet med flere ganger. I 2014-2015 var det NALs fanesak. Tiltaket som nå støttes bygger videre på arbeid fra 2015 og frem til 2019, blant annet gjennom to rapporter fra 2015 og 2017, og et arbeid med en informasjonsbrosjyre rettet mot kommunene som skal lanseres til høsten.

Tiltaket som nå støttes med 400 000 er imidlertid en seminarrekke for små kommuner. Temaet for seminarene er hvordan kommunene kan jobbe med arkitektur og strategisk stedsutvikling for å nå sine samfunnsmål. Målgruppen er politikere og administrasjon i små til mellomstore kommuner uten arkitektfaglig kompetanse. Tanken er å samle tre ganger tre kommuner med samme type problemstillinger på et todagers seminar i tre omganger.

– I søknaden har vi lagt opp til tre bolker med temaer. Ett av temaene er presskommuner i nærheten av storbyen. På seminaret kan kommunene presentere sine utfordringer – også kan man diskutere løsninger, sammen med de andre deltakerkommunene og erfarne fagpersoner, blant annet arkitekter. I tillegg til en bolk med gode eksempler til inspirasjon. Målet er at kommunene kan komme hjem med prosessforståelse og verktøy som de kan benytte videre i sin hjemkommune, sier Godbolt. 

Koble kommune og bransje

Programmet og utvalget kommuner er ikke spikret, men i tillegg til presskommuner er det snakk om å samle kommuner med turistutviklingsproblematikk og fritidsbegyggelse, samt attraktivitet for vekst for fraflyttingstruede kommuner. 

Tanken er at deltagerne kommer tilbake til hjemkommunen med ny kompetanse for å jobbe videre med problemstillingene de drøftet på seminaret. 

– Samtidig håper vi det har en verdi at disse kommunene møtes i seg selv og diskuterer felles problemstillinger. Kanskje dette kan være begynnelsen på et nettverk av kommuner med likelydende utfordringer, spør Godbolt. 

NAL skal arrangere seminarene, men vil også bruke offentlig og privat ansatte arkitekter til å bidra på seminarene for å vise frem gode prosjekter og eksempler. 

– Det store målet er at kommunene får en bevissthet om hvordan arkitektonisk kvalitet henger sammen med samfunnsmål og bærekraftsmål. Derfor blir det naturlig å finne de eksemplene på kommuner som har fått til gode resultater gjennom strategisk og helhetlig arbeid med stedsutviklingen.  Enten det handler om at de har ansatt egen kommunearkitekt eller på annet vis hatt gode arkitektfaglige prosesser. 

Gode, trygge nabolag

– Hvordan kan denne seminarrekken virke inn på det store målet om flere arkitekter i offentlig sektor? 

– Akkurat seminaret er skissert for opp til ni kommuner, som er en sped start, men samtidig handler det om å spre ordet. De fleste kommuner i Norge mangler arkitektfaglig kompetanse. Vi skulle gjerne hatt flere arkitekter til å søke på kommunale stillinger, også i de mindre kommunene. Derfor er det viktig å vise hvordan kommunene kan få tak på kompetansen, enten gjennom å rigge en stilling så det er attraktivt for en arkitekt, men også vise dem virkemiddelapparatet med andre muligheter for kommunene å arbeide med strategisk stedsutvikling på. Verktøyene og mulighetene er der!

– Hvorfor trengs egentlig arkitekter i offentlig sektor? 

– De fysiske omgivelsene har mye å si for hvordan samfunnet utvikler seg. Det handler ikke bare om å utvikle omgivelsene våre, men om å planlegge for effekten av det fysiske på folkehelse, bærekraft, eller kommunes øvrige driftsbudsjett. Kommunene er både pliktige og har det største handlingsrommet for å drive frem bærekraftig stedsutvikling. Utfordringen er at kommuner ikke klarer oppfylle nasjonale føringer og krav, fordi de mangler tid, ressurser og fagkompetanse.

Å ha et strategisk blikk på fysisk planlegging, og forstå det som del av kommunens samfunnsmål, er enormt viktig når det kommer til klima, naturhensyn og sosial bærekraft, forklarer Godbolt.

– Og det kan arkitekter bidra med! Det finnes mange gode eksempler på betydningen god stedsutvikling og arkitektur for mindre kommuner, og betydningen av offentlige ansatte arkitekter også på de små plassene. For eksempel en stilling som kommunearkitekt har stor betydning for å skape gode, trygge og ikke minst attraktive steder å bo.

>
>
>