Sommerskole for funksjonsnedsatte

ROM lager sommerskole i arkitektur, kunst og design for unge med nedsatt funksjonsevne. – Man ser for mye på hindringer, i stedet for mulighetsrommet i kreative utdanningsløp, mener prosjektkoordinator. 

ROM lager sommerskole i arkitektur, kunst og design for unge med nedsatt funksjonsevne. – Man ser for mye på hindringer, i stedet for mulighetsrommet i kreative utdanningsløp, mener prosjektkoordinator. 

Foto av VR-testing på sommerskole

Uttesting av VR-briller under en workshop om sommerskolen i mars i år.

Foto: ROM (skjermdump)
>

Rom for kunst og arkitektur søker folk som er «kreative, løsningsorienterte, og har opplevd at det kan være vanskelig eller uforutsigbart å ta seg frem i by og bygninger» til sommerskole for unge med nedsatt funksjonsevne.

Vi tok en prat med prosjektkoordinator Malin Langøy Aarbø om sommerskolen, som arrangeres mellom 19. og 23. juni. 

– Hvorfor er en sommerskole om arkitektur for funksjonsnedsatte er viktig? 

– Arkitektur er en bransje i stadig utvikling, hvor mangfold, tilgjengelighet og trygge, offentlige rom er viktig. Stedsutvikling og forståelsen av rom eller bygg bør derfor baseres på flere innfallsvinkler enn det «normale», slik at vi sammen finner flere kreative, innovative og løsningsorienterte strukturer. Vi ser at mennesker med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert i bransjen. Samtidig er det viktig for å nå ut bredt og skape tilgjengelighet.
 
– Kan du gi et konkret eksempel på hvordan et slikt kurs kan virke inn på arkitekturen som bygges? 

– Målet er å rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne inn i utdanningsforløpet til kunst, design og arkitektur. Håpet er å se forbi universell utforming - hvor sted og rom tilpasses i etterkant - og heller inkludere perspektivene til denne målgruppen i utformingen fra start. Å bygge for alle, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal etter vårt ønske være den nye normalen. Mennesker med nedsatt funksjonsevne bør ikke betraktes som avvik med behov for tilpasning. Eksempelvis kan det dreie seg om plassering av lys og lyd for at svaksynte kan orientere seg best mulig - samtidig som lys og lyd, på en og samme tid, kan være problematisk for mennesker som opplever fatigue. Spørsmålet blir da hvordan vi kan bygge et trygt rom for begge disse gruppene?
 
– Hva er status i dag for inkludering i dag av folk med funksjonsnedsettelse? 

– På generelt grunnlag vet vi at mange med nedsatt funksjonsevne står utenfor i arbeidslivet, og etter det vi erfarer i møte med målgruppen, opplever inkludering i studieforløpet som en utfordring. Hvordan statistikken fordeler seg i studieforløpet på arkitekturskolene i Norge er jeg usikker på. Likevel vet vi at mennesker med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert på disse skolene, og at folk i målgruppen kanskje er redd for å søke seg inn på et slikt studieforløp i frykt for å ikke bli inkludert.


– Hvorfor er det utfordrende for denne gruppen på arkitekturstudiet? 

– Mange betrakter gjerne kunst, design og arkitektur som en praktisk gren hvor man er avhengig av det fysiske for å mestre utdanningen. Eksempel: Hvordan kan man bruke sag og jobbe på verksted hvis man ikke kan se? Hvordan kan man tegne og forme leire hvis man ikke kan bruke hendene? Jeg tror hovedutfordringen er at man ser for mye på hindringer, i stedet for mulighetsrommet som finnes, og ikke minst den egenerfaringen som mennesker med nedsatt funksjonsevne besitter ved å skulle navigere i rom, bygg og tid, som da kan brukes som en styrke i utdanningen til å tenke nytt. Dette krever selvsagt at lærerne, skolen og systemet rundt innehar nok kunnskap og informasjon om hva som er mulig å få til - og ikke minst en vilje til å operere utenfor de tradisjonelle rammene for utdanningen.


>
Foto av Jos Boys), arkitekt, aktivist, pedagog og forfatter og Amy van den Hooven, designer utdannet ved Universitet i Bergen

Jos Boys (t.v), arkitekt, aktivist, pedagog og forfatter og Amy van den Hooven, designer utdannet ved Universitet i Bergen, er blant underviserne på ROMs sommerskole. Her i munter passiar under en workshop om sommerskolen i mars i år.

Foto: ROM (skjermdump)

Innføring i grunnleggende prinsipper

– Hvordan konkret vil kurset på sommerskolen se ut?

– Deltakerne bli møtt av undervisere, norske og internasjonale, som selv har en form for funksjonsnedsettelse. Gjennom praktiske workshops, aktiviteter og diskusjoner ønsker vi at deltakerne skal få en innføring i grunnleggende prinsipper innenfor arkitektur og stedsutvikling, samt at de skal jobbe med egen portefølje inn mot egne studieløp – dersom de ønsker det. Til slutt inviterer vi til utstilling, hvor det gis tilbakemeldinger fra erfarne arkitekter og kunstnere. Det er likevel viktig å påpeke at vi ikke legger noe prestasjonspress på deltakerne. Det er også fint mulig å skulle ha som mål å bare bli kjent med seg selv og sin egen opplevelse av tid, sted og rom, uten at man må bestemme seg for å studere videre. Kanskje vil deltakerne oppleve at dette er et trygt rom hvor de kan uttrykke seg fritt, danne fellesskap og oppleve tilhørighet med mennesker som også har støtt på utfordringer ved å skulle navigere i offentlige og private bygg?

– Hvem oppfordrer dere til å søke? 

– Målgruppen er for alle over 18 år, som har en nedsatt funksjonsevne og en interesse for kunst, design og arkitektur. Det kan dreie seg om nedsatt bevegelsesevne, hørsel og syn – men også mennesker med autisme, fatigue eller ME. Her er alle velkomne, enten det er snakk om funksjonsevne i synlig eller usynlig forstand. Vi forsøker å legge til rette for den enkelte ved behov for assistanse, tolk og lignende, og dekker både transport og overnatting.
 
– Hva må man tenke på før man søker? 

– Hva ønsker jeg å lære? Hva motiverer meg? Og kanskje: Hvilken erfaring har jeg som andre burde lært av? Dersom du er interessert i å søke, men er usikker på om du er riktig kandidat, oppfordrer vi deg uansett å sende en søknad.
 
– Hva er din egen erfaring med funksjonsnedsettelse og utdanning? 

– Jeg er selv født med en nevromuskulær sykdom som gjør at jeg er avhengig av elektrisk rullestol, pustemaskiner og assistanse 24/7. Som rullestolbruker har jeg selv kjent på viktigheten av å bli møtt med nysgjerrighet og åpenhet i et utdanningssystem som ofte kan være veldig standardisert. Dette kjente jeg først og fremst på innenfor journalistikken, hvor både skolen, lærerne og mine oppdragsgivere i senere arbeidsliv har måttet tenke utenfor boksen for at jeg skulle få muligheten til å utvikle meg på lik linje med andre.

Sommerskolen blir til etter initiativ fra Anna Ulrikke Andersen arkitekturhistoriker, filmskaper og førsteamanuenis ved NTNU. Hun er også fagansvarlig for sommerskolen. Påmeldingsfrist er 5. mai. For mer informasjon se her

>
>
>