Tønder AS

Av Ando Woltmann

Publisert 09. mars 2021

Portrett av Merethe Strømmen og Karina Jensen

Interiørarkitektene i Tønder ser, tross forholdene, lyst på fremtiden. F.v: Merethe Strømmen og Karina Jensen.

Foto: privat

Interiørarkitektene i Tønder ser, tross forholdene, lyst på fremtiden.

Av Ando Woltmann

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Fornyelsen av VilVite vitensenter i Bergen. Her jobber vi med utvikling av nye utstillinger, fornyelse av publikums- og undervisningsområder, wayfinding og arbeidsplasser. Prosjektet implementeres trinnvis, har sterkt bærekraftfokus og inkluderer fasilitering av innsikts- og brukermedvirkningsprosesser, konseptutvikling, og prosjektering fra idé til gjennomføring i samarbeid med en av våre samarbeidspartnere, Haltenbanken Bergen (grafisk designbyrå).

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden
VilVite, Equinor, Skudenes og Aakra Sparebank med fler.

Hvilken eierstruktur har dere?
Merethe Strømmen eier 100 prosent.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Merethe Strømmen har som daglig leder og eier det overordnede ansvaret for økonomi- styring, markedsføring og de strategiske beslutningene for selskapet. Ellers har vi en flat organisasjonsstruktur i arbeidshverdagen. Vi samarbeider tett vedrørende oppfølging av prosjekter og har ukentlig mandagsmøte for god koordinering og planlegging. Mindre prosjekter fordeler vi prosjektansvar for, mens vi på større prosjekt begge fungerer som prosjektansvarlige interiørarkitekter. Vi jobber også tett underveis med kvalitetssikring, innsalgsarbeidet og oppfølging av våre eksisterende og potensielle kunder. Karina Jensen er DAK-ansvarlig.

Minste pågående prosjekt i omsetning:
Et lite boligprosjekt med omfang på ca. 20-30 timer

Største pågående prosjekt i omsetning:
Vårt pågående prosjekt for VilVite. Prosjektet har pågått siden 2019, og vil løpe langt inn i 2021. Det er vanskelig å estimere hvor mange timer dette prosjektet vil medføre totalt, men p.t. har det medgått ca. 1300 timer.

Hvordan er mulighetene i 2021? Har korona påvirket hverdagen deres?
Korona har selvsagt påvirket arbeidshverdagen vår. Under nedstengingen våren 2020 gikk kapasiteten vår ned fordi vi begge var hjemme med barn i småskolealder. Senere primært ved at hjemmekontorsituasjonen har fortsatt, og vi har måttet tilpasse oss en kreativ arbeidshverdag der møter både internt og eksternt skjer digitalt med digitale workshopverktøy. Samtidig har vi hatt større oppdragsmengde enn noen gang, og vi har evnet å levere effektivt med kvalitet i det som har vært en ellers utfordrende tid. Vi starter året 2021 med fulle ordrebøker, samtidig er vi forberedt på at året kan bli utfordrende. Vi anser imidlertid at Tønders kompetanse, tverrfaglighet, størrelse, omdømme og posisjon i markedet gjør oss robuste, og i stand til å fortsette den positive utviklingen vi opplever nå.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi jobber med å finne metoder for økt bruk av gjenbruksmaterialer og upscaling av disse i våre prosjekter. Dette kan innebære en litt annerledes prosess, der vi i stedet for å designe og beskrive løsning som så sendes til prising, heller vil lete etter gjenbruksmaterialer før eller parallelt med designutviklingsprosessen. Utførende håndverkere eller andre aktører kan bli valgt tidligere i prosessen, basert på litt andre utvelgelseskriterier enn i dag, som samarbeidspartner der vi sammen utvikler prosjektet innenfor de gitte kostnadsrammene. For å få dette til er det viktig at bære- kraftsmål og prosess er felles forankret hos oppdragsgivere, samarbeidspartnere og oss.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Vi er en liten bedrift med meget transparent kultur. Vi samarbeider tett og har kontinuerlig og åpen dialog. Vi har 37, 5 timers uke, og i annerledesåret 2020-21 har vi forsøkt å tilrettelegge for at hjemmekontor- situasjonen fungerer så smidig og godt som mulig. Vi sitter til vanlig i et kreativt kontorfellesskap i Bergen sentrum, sammen med Haltenbanken Bergen og Mannheimer, som vi samarbeider med i prosjektsammenheng. Å være en del av et større miljø beriker arbeidsmiljøet vårt både faglig og på det personlige plan.

Suksesskriterier:
Tønders styrke ligger i god oppgaveforståelse og interiørarkitektfaglig kompetanse. Vi setter brukeren i sentrum og har lang erfaring med innsikts- og brukermedvirkningsprosesser. Vi er gode på å omsette innsikt til konsepter, og å finne fysiske designløsninger som ivaretar både brukernes behov og oppdragsgiveres strategiske målsetninger.

>
>
>