Et viktig år for norsk landskapsarkitektur

Prisene og anerkjennelsene i 2023 viser at det norske landskapsarkitektur er på riktig vei, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid, skriver Nuno Almeida.

Av Nuno Almeida

Prisene og anerkjennelsene i 2023 viser at det norske landskapsarkitektur er på riktig vei, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid, skriver Nuno Almeida.

Av Nuno Almeida
Foto av Nuno Almeida

Nuno Almeida er landskapsarkitekt i Bjørbekk & Lindheim og universitetslektor ved Institutt for Urbanisme og Landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Foto: Bjørbekk & Lindheim
>

Året 2023 har satt betydningsfulle spor for norsk landskapsarkitektur, preget av en imponerende rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser.

Disse prisene har ikke bare satt fokus over norske prosjekter, men også styrket anerkjennelsen for landskapsarkitekter og utdanningsinstitusjoner i Norge.

La meg ta det punktvis:

Første kull fra felles landskapsprogram ved AHO og UiT

En betydningsfull milepæl ble nådd i våren 2023, med fullføringen av det første kullet studenter fra det nye landskapsprogrammet mellom Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) og Universitetet i Tromsø (UiT). Dette er en felles femårig master i landskapsarkitektur med tre års grunnutdannelse ved AHO og påfølgende to år ved UiT.

Årets nyutdannede representerer begynnelsen på en ny masterprogrammet som legger vekt på arktiske og subarktiske forhold, og tar sikte på å håndtere komplekse samfunnsutfordringer som klimaendringer, naturtap, by- og tettstedsutvikling, migrasjon, naturressurser og minoritetsspørsmål.

>

Bylivsgata Grønland: OMA Awards 2023-vinner

Under Oslo Urban Week ble Bylivsgata Grønland hedret med prisen for Årets høydepunkt ved OMA Awards 2023. Prisen anerkjenner Oslos fremste byutviklere som gjennom sin virksomhet har klart å skape entusiasme, engasjement og byliv.

Bylivsgata Grønland, gjennomført av SLA og Fragment i samarbeid med Oslo kommune, utforsket naturbaserte tilnærminger til utviklingen av offentlige rom. Målet var å introdusere en form for bynatur i Oslo, og resultatet var en mer attraktivt, sosialt og biologisk mangfoldige offentlige rom på Grønland.

Oslo By Arkitektur Pris. Foto.

Oslo bys arkitekturpris ble tildelt Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter, som sammen med Norconsult, fikk prisen for Hovinbekken i hovedstaden.

Foto: Nuno Almeida

Hovinbekken: Vinner av Oslo bys arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris er kommunens pris som berømme bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende. Hovinbekken tegnet av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter, sammen med Norconsult, fikk prisen i 2023 mot to sterke finalister: Nasjonalmuseet og Hasle Tre (Redd Barna-huset) som mottok hedrende omtale.

Juryen begrunnet valget med at "Mellom dammene framstår bekken som en samlende og identitetsgivende nerve, noe unikt som vi bare opplever her." De beskrev Hovinbekken på Ensjø som treffende på alle kvalitetskriteriene for fremragende landskapsarkitektur, med nyskapende og bærekraftige løsninger, samt høy kvalitet på konsept og gjennomføring.

Prosjektet markerer ikke bare en bevissthet om estetiske verdier, men også viktigheten av å adressere klimautfordringer, ivareta naturmiljøet i den urbane byen, fremme økologisk mangfold og øke livskvalitet i område.

Lilleøya gravlund: Bærum arkitekturprisvinner

Lilleøya gravlund, tegnet av Pir II i samarbeid med Agraff, ble tildelt Bærums arkitekturpris.

Dette er den første gravplassen i Norge som er anlagt som minnelund, med både kistegraver og urnegraver, samt et eget gravfelt for barn.

Juryen begrunnet sitt valg ved å beskrive hvordan "arkitektur, kunst, landskap, vegetasjon og teknisk infrastruktur inngår i en kvalitetsrikt, arkitektonisk helhet, utviklet av et tverrfaglig team som også inkluderer anleggsgartnere, økologer, entreprenører, og andre."

Prosjektet blir sett på som et forbildeprosjekt som lykkes med å forene naturmangfold, logistikk, symboltunge funksjoner og formgivning til arkitektur med en særegen kvalitet.

«Prosjektet er et forbildeprosjekt som greier å forene naturmangfold, logistikk, symboltunge funksjoner og formgivning til arkitektur med særegen kvalitet», uttalte juryen om Lilleøya gravlund.

Foto: Bærum kommune

IFLA Europe-priser til lærere ved AHO

I oktober holde IFLA (International Federation of Landscape architects), sin generalforsamling i Napoli og annonserte vinneren av IFLAs landskapsarktekturpris.

Miguel Hernandez Quintanilha lærer ved Institutt for Urbanisme og Landskap (AHO) ble hedret med pris for Young Professionals med prosjekt for byrom "Cale Alta" i Spania, i samarbeid med Marcos Jubierre Zapater.

Samtidig ble professor Karin Helms også fra Institutt for urbanisme og landskap (AHO), tildelt IFLA Europe Honorary Membership for hennes dedikasjon og innsats som tidligere IFLAs president.

Lala Tøyen mottar Jacob-prisen.

Glade vinnere av Jacob-prisen: Lala Tøyen.

Foto: Morten Brakestad/Propix

Lala Tøyen: Vinner av Jacob-prisen (Doga)

Jacob-prisen, den mest prestisjefylte utmerkelsen Design og Arkitektur Norge (DOGA) deler ut, har i år blitt tildelt Lala Tøyen.

Juryens begrunnelse, understreker Lala Tøyens betydningsfulle rolle i å forme fremtiden for design- og arkitekturbransjen med «å trekke faget inn i fremtiden og er en inspirasjonskilde for en samlet design- og arkitekturbransje på grunn av sin egenart, kreativitet og lekenhet,"

Tone Selmer-Olsen, daglig leder for Lala Tøyen, understreke at «målet er å skape levende og inkluderende sosiale møteplasser som fremmer tilhørighet, samtidig som vi tar vare på naturen og styrker det biologiske mangfoldet».

Studenter og lærere fra landskapsarkitektur ved UiT mottok prisen i Barcelona.

Foto: Elisabeth Ulrika Sjødahl

UiT vinner Ribas Piera-prisen i Barcelona

Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø (UiT) vant den prestisjetunge Ribas Piera-prisen.

Tromsø-studentenes prosjekter var en av ti finalister blant omkring 200 andre innsendte bidrag til utdanningsprisen i landskapsarkitektur. Prosjektene ble utstilt på den internasjonale landskapsbiennalen i Barcelona og juryen trakk fram studieprogrammets «eksepsjonelle læreplan, forankret i en unik økologisk, kulturell og økonomisk virkelighet». De la vekt på den eksemplariske arbeidsporteføljen sammen med den faglige tyngden i presentasjonen under biennalen, og dette imponerte alle jurymedlemmene, noe som gjorde Tromsø til enstemmig favoritt.

Kjerstin Uhre, førsteamanuensis og studieprogramleder for landskapsarkitektur ved UiT, delte æren for utvelgelsen til Barcelona med AHO og alle som har samarbeidet om å bygge opp fellesgraden, i følge et intervju med Arkitektur.

Oppsummering

Vi må være stolte med disse prisene og utmerkelsene som bekrefter ikke bare kvaliteten på norske studieprogrammer og landskapsarkitekturprosjekter, men viser også et globalt anerkjent nivå innen faget. Likevel peker de på et enormt utviklingspotensial, spesielt med tanke på de betydelige samfunnsutfordringene som klimaendringer, biologisk mangfold, naturressurser og folkehelse.

Rollen til landskapsarkitekter blir stadig viktigere i møte med disse utfordringene. Prisene og anerkjennelsene i 2023 viser at det norske landskapsarkitektur er på riktig vei, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid.

La oss bygge videre på denne positive utviklingen og jobbe sammen for å styrke landskapsarkitekturen i møte med fremtidige utfordringer.

>
>
>