%2faktiv-substitusjonseffekt-ved-okt-treforbruk-i-nybygg%3fpid%3dNAL-EcoPublication-Picture%26r_n_d%3d349418_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Lukk

Aktiv substitusjonseffekt ved økt treforbruk i nybygg

Reduksjon av klimabelastninger fra byggebransjen - ved økt bruk av tre og annen biomasse. Forprosjekt I

Sist oppdatert: 06.12.2010
"Rapporten beskriver Forprosjekt 1 i prosjektet Reduksjon av klimabelastninger fra byggebransjen - ved økt bruk av tre og annen biomasse. Forprosjekt 1 tar for seg treprodukter og aktiv subtitusjonseffekt, mens et påfølgende Forprosjekt 2 skal gjennomgå andre aktuelle biomasse-materialer samtidig som også passiv substitusjonseffekt ved karbonlagring i produkter problematiseres."

Norge står overfor store utfordringer når utslippene av klimagasser skal reduseres for å innfri kravene i Kyotoavtalen. Uten drastiske tiltak er det forventet at vi i 2010 sitter igjen med et års-overskudd på 12 mill. tonn CO-ekv. som må bort. Byggebransjen er en av landest store næringer og representerer en betydelig andel av de nasjonale klimabelastningene, dels gjennom produksjon og vedlikehold av bygninger, men også i avfallfasen. Det har i de senere år framkommet indikasjoner på at økt innslag av biomasse i materialbruken vil redusere disse belastningene. Forprosjekt 1 har vurdert relevansen av dette med hensyn på substitusjon av mineralske materialer/produkter med trebaserte alternativer i nybygg. Bare aktive substitusjonseffekter som følge av reduserte klimagassutslipp gjennom livsløpet er vurdert. Passive substitusjoneeffekter ved at vegetabilske materialer også har bundet opp CO2 gjennom fotosyntesen blir først undersøkt i Forprosjekt 2.
Vedlegg
Last ned

Informasjon

Redaktør
Bjørn Berge
Utgiver
NAL|Ecobox (tidl. NABU)
År
2004