Kanskje alle burde være som Voldsløkka skole?

– Selv føler jeg ikke kjærlighet ved første blikk, men tror allikevel Voldsløkka skole, med sin plassering og sitt innhold, er veldig bra for området, skriver landskapsarkitekt Erik M Munkebye.

Av Erik M Munkebye

– Selv føler jeg ikke kjærlighet ved første blikk, men tror allikevel Voldsløkka skole, med sin plassering og sitt innhold, er veldig bra for området, skriver landskapsarkitekt Erik M Munkebye.

Av Erik M Munkebye
Voldsløkka Skole. Foto

Nye Voldsløkka skole i Oslo har den seneste tiden vært gjenstand for stor debatt.

 

Foto: Arkitektur
>

Voldsløkka skole får mye oppmerksomhet, ikke så mye takket gode uteområder eller at det er et pluss-hus, men mer på grunn av hudfarge og størrelse. Utseendet kan være viktig, men bør sees i sammenheng med resten av byggets kvaliteter. Arkitektens begrunnede valg i fasadeutformingen kan faktisk vise seg å høre til framtidens estetikk selv om det for noen bare skaper mishag.

Selv føler jeg ikke kjærlighet ved første blikk, men tror allikevel bygget med sin plassering og sitt innhold er veldig bra for området. Og diskusjonen om bygget er godt plassert i nabolaget synes jeg er interessant.

>

Utgangspunktet var en tomt med bygg langs alle sider plassert blant svært forskjellige bebygde og ubebygde områder. Hvis en godtar premissene at det ene Heidenreich-bygget skal vernes og at det er ønskelig å bygge en skole og kulturstasjon i området så treffer reguleringen av tomten ganske godt. Volumplasseringen følger en tydelig logikk.

En kjapp gjennomgang av plandokumentene som ligger tilgjengelig hos PBE viser illustrasjoner av fjernvirkning, volumtstudier, ROS-analyse, bebyggelsesstruktur, barnetråkk, nabomerknader, alternative planforslag og mer til. Det er minimumskrav, men det forklarer planvurderingene ganske godt. Planprosessen for skoletomten sett sammen med dokumentene i planene for Voldsløkka idrettspark (sør for skolen) viser tydelig at volumplassering ikke er helt løsrevet situasjonen, men ligger i en struktur.

Det nye skolebygget er større, men ligger i prinsippet på samme sted som det tidligere også lå bygg. Vinkelrett på Uelands gate lå det tidligere et bygg som har avskåret fotballbanene i sør fra kontakten med hoveddelen av Voldsløkka som nå åpnes. Planene for Voldsløkka idrettspark viser sammenheng i bebyggelsen langs Uelands gate som følger strukturen lenger sør langs i gata og blokkene mot Sagene. Man kan til og med påstå at skolen og idrettsparken sammen rydder opp i en uklar situasjon. Samtidig åpnes det større fellesrom og gjennomganger på en god måte.

Erik M Munkebye. Foto.

Erik M Munkebye er landskapsarkitekt MNLA i Meta Landskap og er deltidsansatt som universitetslektor ved Urbanisme og Landskap på AHO.

Foto: privat

Nybygget ligger på den laveste delen av Voldsløkka, noe som i utgangspunktet burde være skånsomt for utsikten til størst mulig del av nabolaget. Veiene i området er ikke utpreget aksiale eller peker mot skoletomten. I plansakene er fjernvirkningen studert fra flere standpunkter som virker å være valgt ut basert på hvor flest folk påvirkes. Det er lite fokus på Carl Grøndahls vei og der er det for meg uklart hvilken utsikt fellesskapet nå har mistet.

I en nedre del av veien er skolebygget markant, men der er standpunktet så lavt i terrenget at det ikke kan sies å skjule noen byutsikt. Oppover i veien blir bygget gradvis mindre påfallende. Først når man forlater privathagene og kommer opp til Ove Bang og Erling Viksjø sin Bakkehaugen kirke oppleves utsikten over bylandskapet som den framtredende stedskvaliteten. Herfra er ikke nye Voldsløkka skole mer enn en del av byen.

For den som klarer å oppholde seg i området uten å bli uvel er det virkelig verdt å heller se litt ekstra på uteområdene. Som for alle skolegårder i Oslo er det for lite plass til hver elev, noe ofte blir et problem for etablering av vegetasjon og permeable flater. På Voldsløkka skole er det løst med overvannshåndtering og vegetasjonsområder skjermet i kanaler som fint deler opp uterommet.

Materialbruken er - om noen bryr seg om sånt - vakker og robust og skolegården kobler seg fint til de tilliggende uterommene. Det legges til rette for mer bevegelse gjennom området og det er grunn til å håpe at dette blir et verdsatt oppholdssted gjennom hele dagen alle dager. Aller best er kanskje at Voldsløkka skole kan ta imot ekstremvær som Hans og holde igjen vannet så det blir det blir mindre oversvømmelser lenger ned i den enda tettere byen.

Kanskje alle burde være som Voldsløkka skole?

>
>
>