Om parallelloppdrag

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 14.12.2012
Parallelloppdrag er fortsatt et begrep som mange misforstår. NAL presiserer at et parallelloppdrag ikke er en konkurranseform. Likevel ser vi at mange arkitekter setter likhetstegn mellom parallelloppdrag og en begrenset eller invitert konkurranse.

NALs Konkurransesekretariat har den senere tid bistått oppdragsgivere ved prekvalifisering til flere parallelloppdrag. Til tross for at oppdragsgiver selv er helt bevisst på at det ikke er en konkurranse som tenkes gjennomført, og har presisert dette med stor tydelighet i prekvalifiseringsgrunnlaget, er det svært mange av søkerne som i sin redegjørelse for erfaring fra relevante parallelloppdrag, beskriver ordinære begrensede konkurranser som de har deltatt i eller kanskje vunnet.

Det er viktig for NALs Konkurransesekretariat, og det burde være viktig for arkitektene selv, at det etableres en større presisjon i denne begrepsbruken. Parallelloppdrag skal benyttes som betegnelse på en prosess der flere utvalgte arkitekter parallelt arbeider med å belyse en problemstilling (gjerne med ulik innfalsvinkel), utføre mulighetsstudier, komme med ideinnspill til senere planarbeide osv. Dette gjøres til en på forhånd avtalt godtgjørelse som et ordinært avsluttet oppdrag. Arbeidene blir gjerne evaluert, men det er ingen ordinær jury som skal kåre noen vinner og det tildeles heller intet oppdrag på grunnlag av prosessen. Av den grunn kan et parallelloppdrag gjerne gjennomføres som en åpen prosess, der deltakerne fritt utveksler synspunkter, ideer og løsningsforslag underveis i en slags organisert ”dugnad”.  En prosess som altså er svært forskjellig fra den måte man opptrer på i en ordinær arkitektkonkurranse.

Parallelloppdragene på Fjell i Drammen, Brøsetområdet i Trondheim, Lierstranda i Lier, Bromsjordet i Horten, Nittedal sentrum m.fl. er typiske eksempler på parallelloppdrag i sin rene form, slik vi her har beskrevet.  

Siden et parallelloppdrag ikke skal føre fram til en senere  oppdragstildeling, er det ikke noe poeng for arkitekten å legge ned mer arbeide i oppdraget enn det  det er dekning for innenfor det avtalte honorar. Det er ingen premie eller senere oppdrag som utgjør en ”gulrot” for en større innsats, slik som man gjerne satser i en konkurransesituasjon. 

Når vi derfor av og til leser om at arkitekt NN ”har vunnet et parallelloppdrag”, så er det høyst sannsynlig en begrenset arkitektkonkurranse det er tale om. Det er NALs håp at den korrekte språkbruken nå endelig kan falle på plass på dette område. Men vi oppnår ikke dette uten at fagmiljøet selv har et bevisst forhold til denne problematikken. 

Per Rygh
Konkurranseleder i NAL

kontakt

 • Per Rygh
  Konkurranseleder
  Tlf: 412 27 455
  E-post

  Gisle Nataas
  Konkurranserådgiver
  Tlf: 980 89 637
  E-post