%2ffra-riksveg-til-gate%3fpid%3dNAL-EcoPublication-Picture%26r_n_d%3d289230_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Lukk

Fra riksveg til gate

-erfaringer fra 16 miljøgater

"Denne rapporten er en del av etatsprosjektet "Miljø - på eksisterende vegnett" (1998-2001) og er sluttfinansiert i etatsprosjektet "Transport i by"(2002-2005). Et etatsprosjekt er et fireårig FOU-program for Statens vegvesen. Vegdirektoratet har evaluert 16 prosjekter hvor hovedveger gjennom tettsteder er ombygd. De fem prøvestedene for miljøgater som inngikk i Miljøgateprosjektet på 90-tallet inngår i disse 16."

Sist oppdatert: 06.12.2010
Ved avslutningen av Vegdirektoratets prøveprosjekt for miljøgater i 1995 ble de fem gjennomførte miljøgatene evaluert. Evalueringen viste blant annet at:

. kjørehastigheten hadde gått ned
. fotgjengere og syklister hadde fått bedre forhold
. gatene var blitt hyggeligere og bedre tilpasset stedet

Et av hovedmålene med prosjektene var å bedre trafikksikkerheten. Blant annet for å se nærmere på dette, og for å sjekke om hastighetsreduksjonen holdt seg over tid, planla Vegdirektoratet en ny evaluering etter 5 år. I tiden etter 1995 har mange nye prosjekter med samme innfallsvinkel som de første miljøgatene kommet til. Vegdirektoratet bestemte seg derfor for å utvide evalueringen til 16 prosjekter da evalueringsarbeidet startet opp i 2000.
Vedlegg
Last ned

Informasjon

Utgiver
Statens Vegvesen
År
2003